So You Think You Can Dance Scandinavia (2008)

So You Think You Can Dance Scandinavia